برنامه زمانبندی کارگاه روان شناسی سرطان

زمان

موضوع

سخنران

8:30 -8:15

خیرمقدم به شرکت کنندگان و اعلام برنامه کارگاه

دکتر برومند

10:30- 8:30

همدلی در مواجهه با بیماران مبتلا به سرطان و خانواده هایشان

دکتر برومند

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی

13:00-11:00

آگاهی و کاهش ترس از سرطان

دکتر یکتا

13:30-13:00

پرسش و پاسخ

زمان برگزاری: سه شنبه 6 مهرماه 1395

مکان : بیمارستان امید